Bovag Garantie

Altijd de hoogste garantie
Als BOVAG-gecertificeerd bedrijf krijgt u bij ons altijd drie maanden garantie op reparatie, onderhoud
en onderdelen.

Hieronder vindt u de bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs en een korte uitleg over  
de BOVAG-reparatiegarantie.

Bepalingen van het BOVAG-Garantiebewijs:
 1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na
 afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet
 handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
 2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet
 waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode
 ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel
 voor rekening van de verkoper.
 3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke
 onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van
 de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder
 de garantie.
 4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet,
 verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn
 verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming
 aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische
 Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van
 de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen
 en brandstof etc.).
 6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden,
 tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de
 koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte
 gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland
 plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders
 uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper
 geldende prijspeil.
 7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken
 ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten
 hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
 8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio
 en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht.
  9. BOVAG Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie
 dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een
 oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, postbus 1100,
 3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 35 eurocent/min. BOVAG Bemiddeling zal in
 het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een
 reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.
 10. Geschillenregeling:
 a. Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper niet
 de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig
 maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies,
 p/a Postbus 90600 te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR te Den Haag).
 In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes
 weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij
 de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door
 BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de
 klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig
 te maken.
 b. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend
 advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis
 wordt gebracht.
 c. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de
 koper een vergoeding verschuldigd.
 d. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien
 meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op
 de gewone rechter is gedaan.
 11. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden
 indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de
 daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken
 na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan.
 De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal
 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen
 groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het
 maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere
 wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen,
 waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
 12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van
 faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur
 keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 EURO per geschil uit en geldt de
 garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt
 bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
 13. Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG
 aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt:
 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO
 maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
 14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen
 zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader
 van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ)van de Sociaal-Economische Raad.
 BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is
 gepleegd met deze organisaties.
 Aanvulling indien garantie verlengd tot 12 maanden
 In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs van
 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze
 garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 6 maanden verlengd en geldt
 binnen deze periode tot een maximum van 20.000 kilometer na aflevering. De garantie
 geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. 
 Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de
 uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. 
 Aanvulling indien garantie verlengd tot 24 maanden
 In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs
 van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen,
 wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 18 maanden
 verlengd en geldt binnen deze periode tot een maximum van 40.000 kilometer na
 aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden.
 Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de
 uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
 301_Alg_Garantievrwd_BOVAG_febr_2011.indd 1 07-02-11 16:57